BONIFICACIO IMPOST CO2

 
01/03/2021

Aquest any 2021 entra en vigor el nou Impost CO2.

En alguns casos es pot demanar la bonificació del 100%. Si vols tramitar-ho et pots posar en contacte amb el Gas a Fons. Data limit el 10/03/2021, per aconseguir exemcpió aquest any.

 

BONIFICACIÓ PELS CLÀSSICS DE +30 ANYS

Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra.
3.1 Té la consideració de vehicle clàssic el que compleix tots els requisits següents:
a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació.
b) El seu tipus específic, definit en la legislació nacional o comunitària corresponent, s'ha deixat de produir.
c) El seu estat de manteniment és correcte des d'un punt de vista històric, resta en el seu estat original i no s'han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals.
3.2 Per gaudir de la bonificació, el contribuent ha d'aportar un certificat d'idoneïtat emès pel club corresponent. Per obtenir el certificat el contribuent ha d'aportar al club la documentacio corresponent.

EXEMPTS AMB MATRÍCULA HISTÒRICA
Els vehicles que disposin de la matriculació històrica (segons el RD 1247/1995) tenen bonificat l'impost i, per tant, no l’hauran de pagar ni  demanar cap certificat.

 

SI VOLS TRAMITAR LA BONIFICACIO FINS EL 10/03/2021 PERQUE CONSTI PER AQUEST PRIMER ANY, POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES INFORMACIO@GASAFONS.COM